โครงการพัฒนาและยกระดับการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ชั้น 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภูมิวัฒน์ รัตนผล อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาล

และในโอกาสนี้ นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ได้เป็นผู้นำกิจกรรม Do's & Don'ts แนวปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรม เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาของเจ้าหน้าที่รัฐ เทศบาลเมืองบางกรวย พร้อมทั้งกล่าวมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมนำผู้เข้าร่วมอบรมแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต