โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2567

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุรสิทธิ์ วิชินโรจน์จรัล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย จัดโดย กองการศึกษา ซึ่งจะนำเด็กๆไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้เด็กๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้จริง ประกอบกับครูผู้สอนได้ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในการสอนเสริมประสบการณ์ทักษะด้านต่างๆ เด็กๆ เกิดความคิดริเริ่ม พัฒนาทั้ง EQ และ IQ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ของลูกๆหลานชาวบางกรวย ตามนโยบายของผู้บริหาร ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย