ภารกิจหน้าที่

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่ และงานพนักงานจ้างและประกันสังคม

1. งานธุรการ 

 • งานธุรการและสารบรรณ
 • งานการเงินและงบประมาณ
 • งานการประชุม
 • งานควบคุมบัญชีและพัสดุ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานการเจ้าหน้าที่ 

 • งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง
 • งานการโอน ย้าย และเลื่อนระดับ
 • งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
 • งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำประจำปี
 • งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพนักงานจ้างและประกันสังคม 

 • การพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้าง
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานจ้าง
 • การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
 • การลาของพนักงานจ้าง
 • การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานจ้าง
 • การตอบข้อหารือต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
 • งานด้านประกันสังคมของพนักงานจ้าง
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
   

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง  
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการสอบและบรรจุแต่งตั้ง และงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

1. งานการสอบ สรรหา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 • งานบรรจุและแต่งตั้พนักงานเทศบาล , พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล
 • งานสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานบันทึกข้อมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลงในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

2. งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและประกันสังคมพนักงานจ้าง 

 • งานระบบทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)
 • งานประกันสังคมของพนักงานจ้าง แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแจ้งออกจากทะเบียนผู้ประกันตน
 • งานจัดทำโปรแกรม DPIS ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 • งานแจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานพัฒนาบุคลากร  และงานฝึกอบรม

1. งานธุรการ 

 • งานธุรการและสารบรรณ
 • งานการเงินและงบประมาณ
 • งานการประชุม
 • งานควบคุมบัญชีและพัสดุ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานพัฒนาบุคลากร 

 • งานจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 • งานพัฒนาบุคลากร เช่น การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การลาศึกษาต่ออการขอรับทุนการศึกษา
 • งานติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง
 • งานระบบบันทึกเวลาด้วยบัตรและลายนิ้วมือของพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 .งานฝึกอบรม   

 • งานฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ
 • งานติดต่อประสานงานการฝึกอบรม  วิทยากร  สถานที่การฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน
 • งานการจัดทำเอกสารเผยแพร่การฝึกอบรม
 • งานจัดระบบการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  อย่างมีระบบ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย