ภารกิจหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมาบหมาย

ให้บริการ :

  • ข้อมูลการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท
  • ข้อมูลการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ติดต่อ : 0 2443 0632, 0 2443 0610-19 ต่อ 331-303