ภารกิจหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายและแผนงาน และโครงการทางเศรษกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวงระดับกรม แล้วแต่กรณี และปฏิบัติงานด้านสารสนเทศรวมทั้งงานการประชุสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการ :

  • รับปรึกษากฎหมาย
  • ข้อมูลเทศบาล และเอกสารประชาสัมพันธ์
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศ
  • งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  • จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย
ติดต่อ : 0 2443 0630-31 ต่อ 321, 323