ภารกิจหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา และการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัยอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้บริการ :
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย จำนวน 7 ศูนย์ ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอในเขตเทศบาล
  • เตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์
  • เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมกับวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ และสังคม
ติดต่อ : 0 2443 0610-19 ต่อ 212, 214