ภารกิจหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานรักษาความสะอาด งานสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ให้บริการ :
  • มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการด้านการสาธารณสุข พัฒนา ฟื้นฟู ป้องกัน รักษาพยาบาล การสุขาภิบาล การอาชีวอนามัย การสัตวแพทย์ การอนามัยสิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาดเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสังคมของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บางกรวย
ติดต่อ : 0 2446 7102-3