ภารกิจหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ของเทศบาล

ให้บริการ :
  • รับ-ส่งหนังสือ รับเรื่องร้องเรียน งานธุรการ งานกิจการสภา
  • ให้บริการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนราษฎร การแจ้งเกิด-แจ้งตาย
  • งานนิติการ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ
  • รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานตรวจสอบและจัดระเบียนในตลาดสด หาบเร่แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ติดต่อ : 0 2443 0610-19 ต่อ 312