ทำเนียบปลัดเทศบาล

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายไพฑูรย์ คล้ายอ่อง 25 ส.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2540
2 นายสยาม สงเคราะห์ 1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2541
3 นายเปี่ยมศักดิ์ ตันนิรัตน์ 1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2543
4 นายสุพงษ์ ส่งถาวรทรัพย์ 1 ต.ค. 2543 - 31 มี.ค. 2544
5 ร้อยตรีสิทธิสันติ วีระบูล 1 เม.ย. 2544 - 30 ก.ย. 2555
6 นายไพศาล บัวแตง 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2562
7 นายมาโนช  ชูจาด 1 ต.ค. 2562 - 30 ตุลาคม 2563