ทำเนียบนายกเทศมนตรี

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล - 2545 เลือกตั้ง
2 นายสิทธิพร อัจฉริยะประสิทธิ์ พ.ศ. 2546 - 2550 เลือกตั้ง
3 นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล พ.ศ. 2551 - 2554 เลือกตั้ง
4 นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล พ.ศ. 2554 - 2564 เลือกตั้ง
6 นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน เลือกตั้ง