ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักของเมืองบางกรวยในปี 2565 ที่ผ่านมาต่อเนื่องในปี 2566 เทศบาลได้ดำเนินโครงการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำในจุดต่าง ๆ อาทิ ประตูระบายน้ำนารารมย์ ประตูระบายน้ำข้างหมู่บ้านกัสโต้ เป็นต้น ซึ่งลำดับต่อไปจะมีแผนในการก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณคลองไฟไหม้, คลองหมู่บ้านเทพประทาน ซอย 16, คลองหมู่บ้านเทพประทาน ซอย 10 และจุดอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานต่อเนื่องในปี 2567 - 2568 อีกด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ปัจจุบันเทศบาลกำลังเริ่มดำเนินการในส่วนของโครงการก่อสร้างถนนบางกรวยไทรน้อย จากแยก 4 อ. ไปจนสุดเขตบริเวณคลองบางสีทอง (มุ่งหน้าโลตัสนครอินทร์) โดยปัจจุบันได้ผ่านการทำประชาคมระดับถนน และมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว โดยวางเป้าหมายไว้ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเสร็จสมบูรณ์เกินกว่า 90%

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากปัญหา PM 2.5 ในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลจึงพยายามสร้างความเข้าใจรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการห้ามเผาขยะ กิ่งไม้ ก่อมลพิษทางอากาศ และยังได้มอบภารกิจให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติการฉีดพรมน้ำบริเวณถนนสายหลักในเขตพื้นที่ และถนนภายในชุมชนที่มีพื้นที่ติดต่อกับบริเวณที่มีจราจรหนาแน่น เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองและในส่วนของคูคลองได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกำจัดวัชพืช และขยะ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสีย’

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข
เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวบางกรวย เทศบาลได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการและประชาชน ซึ่งพร้อมให้บริการภายในปี 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
ปัจจุบันนี้ เทศบาลมีรถกู้ภัยฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ First Rescue (FR) ซึ่งเทศบาลมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาและยกระดับหน่วยงานดังกล่าวให้กลายเป็น Basic เพื่อขยายศักยภาพในการช่วยเหลือพี่น้องชาวบางกรวยต่อไป และในอนาคตอันใกล้เทศบาลกำลังดำเนินการศึกษาออกแบบเพื่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โดยจะมีบริการด้านกายภาพบำบัดและทันตกรรมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ด้วย