วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"

พันธกิจ

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและปลอดภัย
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากมลพิษ
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน
5. พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ