ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางกรวย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ 8.4 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกรวยมี 9 หมู่บ้าน 36 ชุมชน ตำบลวัดชลอมี 10 หมู่บ้าน 15 ชุมชนรวมทั้งหมด 51 ชุมชน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 4 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 18.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และกรุงเทพมหานคร

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองธรรมชาติ และระยะทางยาวเชื่อมต่อกัน ใช้เป็นแหล่งน้ำเอื้ออำนวยต่อการเกษตรในพื้นที่ต่าง ๆ แต่พื้นที่ในปัจจุบันกลายเป็นชุมชนเมือง พื้นที่สำหรับทำการเกษตรลดลง

ประวัติความเป็นมา
เทศบาลเมืองบางกรวย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสุขาภิบาลวัดชลอ และสุขาภิบาลบางกรวย ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบางกรวย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2537 โดยครอบคลุมพื้นที่ 8.4 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยสองตำบล คือตำบลบางกรวย ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน และตำบลวัดชลอ จำนวน 10 หมู่บ้าน
 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองบางกอกน้อย คลองบางกรวย ฤดูน้ำหลากมักประสบปัญหาน้ำท่วมเสมอเกือบทุกปี เดิมนั้นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพเพาะปลูก แต่ในปัจจุบันพื้นที่เดิมที่เคยเป็นสวนผลไม้ และมีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนในรูปบ้านจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรม

สภาพส่วนใหญ่ เป็นชุมชนเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 ได้มีพระราชกฤษฎีกา (เล่มที่ 119 ตอนที่ 122 ก. ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545) จัดตั้งเทศบาลเมืองบางกรวยโดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากตำบลบางกรวย เป็นเทศบาลเมืองบางกรวย

เดิมเมื่อได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล มาเป็นเทศบาลตำบล เทศบาลยังไม่มีอาคารที่ทำการเป็นของตนเอง ได้ใช้อาคารชั้นล่าง ของอำเภอบางกรวย และเช่าอาคารของเทศบาลตำบลปลายบาง (อยู่ด้านหลังอำเภอบางกรวย) เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเทศบาลมีภารกิจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น จึงได้มีการสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลขึ้น ณ บริเวณเยื้องที่ทำการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นอาคาร 4 ชั้น ในเนื้อที่ 2 ไร่ เพื่อให้เป็นที่ทำการเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก คล่องตัวและรวดเร็ว
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
เทศบาลเมืองบางกรวยมีพื้นที่ทั้งหมด 8.40 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลวัดชลอ 10 หมู่บ้าน และตำบลบางกรวย 9 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

 
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ (อำเภอเมืองนนทบุรี) มีคลองวัดสักใหญ่ฝั่งเหนือ แนวขนานระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางคลองบางกอกน้อย คลองโพธิ์ฝั่งตะวันออก และคลองบางกรวยฝั่งใต้เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก จรดแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงบางอ้อ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด และแขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีแนวกึ่งกลางทางรถไฟสายใต้ คลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันออก และคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ มีแนวขนานระยะ 400 เมตรจากกึ่งกลางคลองบางกอกน้อยเป็นเส้นแบ่งเขต