ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อหรือรับบริการในทุกภารกิจของหน่วยงาน ร่วมตอบแบบประเมิน ITA ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2567