งดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 9 และ 30 ธันวาคม 2566

วันที่เผยแพร่ : 04 ธ.ค. 2566