no
name
วันที่เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2567
คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2567
คู่มือการใช้งาน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2567
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2567
การปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2567
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2567
คู่มือ การจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2567
คู่มือบริหารงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2567
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2567
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2567
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานบริการงานซ่อมและบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2567
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่