รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

no
name
วันที่เผยแพร่ : 04 มิ.ย. 2567
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2567
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 05 เม.ย. 2567
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 06 มี.ค. 2567
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 05 มี.ค. 2567
การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.พ. 2567
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 08 ม.ค. 2567
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 06 ธ.ค. 2566
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ย. 2566
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่เผยแพร่ : 03 พ.ย. 2566
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 24 ต.ค. 2566
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 06 ต.ค. 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) เดือนกรกฏาคม- กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่เผยแพร่ : 05 ต.ค. 2566
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ย. 2566
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 07 ส.ค. 2566
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ค. 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่เผยแพร่ : 04 ก.ค. 2566
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 01 มิ.ย. 2566
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 02 พ.ค. 2566
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 05 เม.ย. 2566
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่เผยแพร่ : 04 เม.ย. 2566
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 03 มี.ค. 2566
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 03 ก.พ. 2566
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 09 ม.ค. 2566
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 08 ธ.ค. 2565
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 02 ธ.ค. 2565
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2565
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 18 ต.ค. 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) เดือนกรกฎาคม - กันยายน2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่เผยแพร่ : 17 ต.ค. 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) เดือนกรกฎาคม - กันยายน2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่เผยแพร่ : 11 ต.ค. 2565
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 11 ต.ค. 2565
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 11 ส.ค. 2565
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม
วันที่เผยแพร่ : 21 ก.ค. 2565
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ค. 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่เผยแพร่ : 06 ก.ค. 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2565
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษถาคม 2565
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2565
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565
วันที่เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2565
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่เผยแพร่ : 15 ต.ค. 2564
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2564
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 19 ส.ค. 2564
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ค. 2564
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
วันที่เผยแพร่ : 16 มิ.ย. 2564
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2564
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2564
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2564
รายงานตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 12 มี.ค. 2564
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.พ. 2564
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2564
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 21 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 17 ธ.ค. 2563
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ย. 2563
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2563
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563
วันที่เผยแพร่ : 09 ก.ย. 2563
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2563
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 09 มิ.ย. 2563
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 09 มิ.ย. 2563
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ค. 2563
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563
วันที่เผยแพร่ : 09 เม.ย. 2563
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เผยแพร่ : 09 เม.ย. 2563
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 08 เม.ย. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.พ. 2563
รายงาน รับ-จ่ายเงิน ปีงบปรมะาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 17 ม.ค. 2563
รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

เงินสะสม

no
name
วันที่เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2567
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2567
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

no
name
วันที่เผยแพร่ : 02 พ.ค. 2567
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2567
วันที่เผยแพร่ : 02 พ.ค. 2567
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2567
วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2567
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ปรับแผนไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566
วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2567
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2567
วันที่เผยแพร่ : 26 ต.ค. 2566
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2565
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ปรับแผนไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2565
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2566
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2565
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2566
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2566
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2565
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2566
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม ถึงเดือน กันยายน 2566
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2565