งบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย

no
name
วันที่เผยแพร่ : 04 ธ.ค. 2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (.slxs)
วันที่เผยแพร่ : 04 ธ.ค. 2566
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2566
ประกาศประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ย. 2566
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2566
รายงานรายรับ - รายจ่าย เปรียบเทียบงบประมาณ เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.ย. 2565
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 08 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2565
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2565
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
วันที่เผยแพร่ : 10 ม.ค. 2565
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
วันที่เผยแพร่ : 13 ธ.ค. 2564
รหัสรายจ่ายระบบบัญชี E-Lass
วันที่เผยแพร่ : 03 พ.ย. 2564
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2564
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ประมาณการรายรับ (หน้า 1 - 43)
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2564
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ประมาณการรายรับ (หน้า 44 - 89)
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2564
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ประมาณการรายจ่าย (แผนงานงบกลาง)
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2564
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ประมาณการรายจ่าย (แผนงานบริหารทั่วไป)
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2564
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ประมาณการรายจ่าย (แผนงานการรักษาความสงบ,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข)
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2564
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ประมาณการรายจ่าย (แผนงานสังคมสงเคราะห์ , แผนงานเคหะชุมชน ,แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ , แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ , แผนงานอุตสาหกรรมฯ)
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2564
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - งบประมาณรายจ่ายแยกตามแผนงาน
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2564
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2564
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2564
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2564
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
วันที่เผยแพร่ : 28 ต.ค. 2563
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ค. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ค. 2563
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ค. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ค. 2563
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2563
ปีงบประมาณ 2563
วันที่เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2563
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
วันที่เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2563
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

รายการใช้จ่ายงบประมาณ

no
name
วันที่เผยแพร่ : 09 พ.ค. 2567
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567
วันที่เผยแพร่ : 09 พ.ค. 2567
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566