การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

no
name
วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2567
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ย. 2566
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.ย. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย (2566-2570)
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.ย. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2566-2570)
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
วันที่เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2564
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
วันที่เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2564
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
วันที่เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2564
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ย. 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองบางกรวย ส่วนที่ 1/3
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ย. 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองบางกรวย ส่วนที่ 2/3
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ย. 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองบางกรวย ส่วนที่ 3/3
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ปี พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ปี พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ปี พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 07 พ.ค. 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ปี พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2563
รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 05 มิ.ย. 2563
สถิติเรื่องรายงานการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 05 มิ.ย. 2563
สถิติเรื่องรายงานการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 05 มิ.ย. 2563
สถิติเรื่องรายงานการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 05 มิ.ย. 2563
รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 04 มิ.ย. 2563
รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองบางกรวย รอบ 6 เดือน
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองบางกรวย รอบ 6 เดือน

มาตรการภายใน

no
name
วันที่เผยแพร่ : 02 พ.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม)
วันที่เผยแพร่ : 20 ต.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่เผยแพร่ : 06 ม.ค. 2566
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2565
ประกาศมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2565
มาตรการประหยัดพลังงาน พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2565
นโยบายปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2565
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 09 มี.ค. 2565
มาตราการป้องกันการทุจริต กรณีการใช้รถราชการ
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2565
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2565
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 05 มิ.ย. 2563
รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่เผยแพร่ : 05 มิ.ย. 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองบางกรวย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 05 มิ.ย. 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองบางกรวย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 05 มิ.ย. 2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนการบริหารความเสี่ยง

no
name
วันที่เผยแพร่ : 24 เม.ย. 2567
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 24 เม.ย. 2567
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 06 พ.ค. 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 06 พ.ค. 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)
วันที่เผยแพร่ : 06 พ.ค. 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)
วันที่เผยแพร่ : 20 ส.ค. 2563
แผนการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 11 มิ.ย. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 11 มิ.ย. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 11 มิ.ย. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 11 มิ.ย. 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การควบคุมภายใน

no
name
วันที่เผยแพร่ : 21 มี.ค. 2566
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วันที่เผยแพร่ : 21 มี.ค. 2566
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2566
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ย. 2564
รายงานการควบคุมภายใน
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ย. 2564
รายงานการควบคุมภายใน
วันที่เผยแพร่ : 01 ต.ค. 2563
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่เผยแพร่ : 01 ต.ค. 2563
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่เผยแพร่ : 01 ต.ค. 2563
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่เผยแพร่ : 01 ต.ค. 2563
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต

no
name
วันที่เผยแพร่ : 08 พ.ค. 2567
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)