แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น

no
name
วันที่เผยแพร่ : 05 มิ.ย. 2567
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8
วันที่เผยแพร่ : 05 มิ.ย. 2567
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8)
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ค. 2567
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ครั้งที่ 8
วันที่เผยแพร่ : 26 ม.ค. 2567
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)
วันที่เผยแพร่ : 05 ม.ค. 2567
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
วันที่เผยแพร่ : 03 ส.ค. 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6
วันที่เผยแพร่ : 13 มิ.ย. 2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5
วันที่เผยแพร่ : 13 มี.ค. 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
วันที่เผยแพร่ : 13 มี.ค. 2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ประกาศใช้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ครั้งที่ 4
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.พ. 2566
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ค. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3
วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) ประกาศใช้ 20 มิ.ย. 65
วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปนะกาศใช้ 20 มิ.ย.65
วันที่เผยแพร่ : 13 มิ.ย. 2565
เทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
วันที่เผยแพร่ : 28 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลเมืองบางกรวย แก้ไข (ครั้งที่ 11)
วันที่เผยแพร่ : 28 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลเมืองบางกรวย แก้ไข (ครั้งที่ 12)
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 6
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 7
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 8
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 9
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 10
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 3
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2565
นโยบายและแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.พ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2565
วันที่เผยแพร่ : 05 ม.ค. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7
วันที่เผยแพร่ : 27 ธ.ค. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7)
วันที่เผยแพร่ : 01 ต.ค. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570)
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ครั้งที่ 10
วันที่เผยแพร่ : 07 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม /เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ย. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) เทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม /เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ค. 2563
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 6
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

แผนการดำเนินงาน

no
name
วันที่เผยแพร่ : 19 ต.ค. 2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 02 ธ.ค. 2565
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้
วันที่เผยแพร่ : 26 ต.ค. 2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 26 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2565
แผนตรวจสอบถังดับเพลิงและท่อธารประปา
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2565
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารสำนักงาน
วันที่เผยแพร่ : 01 ธ.ค. 2564
แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย
วันที่เผยแพร่ : 03 พ.ย. 2564
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 01 พ.ย. 2564
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และวาตภัย
วันที่เผยแพร่ : 20 เม.ย. 2564
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 22 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ย. 2563
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2563
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 25
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 25

แผนการตรวจสอบน้ำเสีย

no
name
วันที่เผยแพร่ : 05 ต.ค. 2564
รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสีย ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 05 ต.ค. 2564
รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสีย ประจำปี 2565 ช่วงที่ 1
วันที่เผยแพร่ : 05 ต.ค. 2564
รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสีย ประจำปี 2565 ช่วงที่ 2
วันที่เผยแพร่ : 05 ต.ค. 2564
รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสีย ประจำปี 2565 ช่วงที่ 3
วันที่เผยแพร่ : 05 ต.ค. 2564
รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสีย ประจำปี 2565 ช่วงที่ 4
วันที่เผยแพร่ : 05 ต.ค. 2564
การตรวจสอบน้ำเสีย
วันที่เผยแพร่ : 30 ก.ย. 2564
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และวาตภัย ประจำปี 2564

แผนการปฏิบัติงาน

no
name
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2566
นโยบายและแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
วันที่เผยแพร่ : 01 มี.ค. 2566
แผนตรวจสอบถังดับเพลิงและท่อธารประปา ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2566
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารสำนักงาน ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 02 ธ.ค. 2565
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2565
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565
วันที่เผยแพร่ : 05 ต.ค. 2565
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2565
นโยบายและแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2565
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2565
วันที่เผยแพร่ : 01 ธ.ค. 2564
แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 2564
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และวาตภัย ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 2564
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และวาตภัย ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2564
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2564
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2564
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2564
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2564
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2564
วันที่เผยแพร่ : 21 ส.ค. 2563
รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ค. 2563
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ค. 2563
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ค. 2563
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2563
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ค. 2563
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2563