รายงานการดำเนินงาน

รายงานการประชุมสภา

no
name
วันที่เผยแพร่ : 06 มี.ค. 2567
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)
วันที่เผยแพร่ : 29 ก.พ. 2567
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ( วันที่ 24 มกราคม 2567 )
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 (วันที่ 30 พฤสจิกายน 2566)
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 28 ก.ย. 2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 (วันที่ 27 กันยายน 2566)
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ย. 2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (วันที่ 18 กันยายน 2566)
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 (วันที่ 13 กันยายน 2566)
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 (วันที่ 11 กันยายน 2566)
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (วันที่ 23 สิงหาคม 2566)
วันที่เผยแพร่ : 24 ส.ค. 2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 (วันที่ 15 สิงหาคม 2566)
วันที่เผยแพร่ : 09 พ.ค. 2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (วันที่ 8 พฤษภาคม 2566)
วันที่เผยแพร่ : 16 ก.พ. 2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566)
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 29 มีนาคม 2565)
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 18 ส.ค. 2564
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 4 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
เอกสารแนบท้าย วาระ 5-6 รายงานการประชุม สมัยสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 2563
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 01 ก.พ. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงาน

no
name
วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2567
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2567
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ย. 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่เผยแพร่ : 02 พ.ย. 2566
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4 รอบเดือน กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ.2566)
วันที่เผยแพร่ : 26 ต.ค. 2566
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566
วันที่เผยแพร่ : 03 ต.ค. 2566
สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานทะเบียนราษฏร ปี พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 03 ต.ค. 2566
สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานทะเบียนราษฏร ปี พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ค. 2566
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (Annual Report 2022)
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2566
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2566
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2 รอบเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2565)
วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2566
การดำเนินการตามมาตรการ
วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 2566
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 2566
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2565
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2565
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ย. 2565
ผลการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่เผยแพร่ : 26 ส.ค. 2565
การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2565
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 10 ส.ค. 2565
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2565
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษของวัด
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2565
สรุปผลการประชุมประชาคมระดับชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี บริเวณหมู่บ้านศรีบัณฑิตการ์เด้นวิลล์ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2565
สรุปผลการประชุมประชาคมระดับชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี บริเวณหมู่บ้านธรินภรณ์วิลล่า ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2565
สรุปผลการประชุมประชาค การหารือ ระดับชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวย (หมู่ย้านศรีบัรฑิตการ์เด้นวิลล์) ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ค. 2565
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (ไตรมาสที่ 2 รอบเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565)
วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ค. 2565
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (ไตรมาสที่ 1 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)
วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ค. 2565
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - (ไตรมาสที่ 3 รอบเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565)
วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ค. 2565
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ค. 2565
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2565
โครงการกระจกหกด้าน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2565
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่เผยแพร่ : 11 เม.ย. 2565
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานภาษีตลอดปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)
วันที่เผยแพร่ : 11 เม.ย. 2565
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานสวัสดิการฯ ตลอดปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)
วันที่เผยแพร่ : 11 เม.ย. 2565
สถิติแสดงจำนวนรวมทุกทะเบียนแยกรายเดือน (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)
วันที่เผยแพร่ : 11 เม.ย. 2565
สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565)
วันที่เผยแพร่ : 21 ธ.ค. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ย. 2564
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย (ศูนย์วัดชลอเดิม)
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสำโรง
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่ม
วันที่เผยแพร่ : 04 พ.ย. 2564
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือ
วันที่เผยแพร่ : 31 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประเมินมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 30 มิ.ย. 2564
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 02 มิ.ย. 2564
รายงานสรุปผลความพึงพอใจผ่านระบบ CITIZENinfo ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 02 มิ.ย. 2564
รายงานสรุปผลความพึงพอใจผ่านระบบ CITIZENinfo ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 02 มิ.ย. 2564
รายงานสรุปผลความพึงพอใจผ่านระบบ คุณหลวงชวนโหวต ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2564
สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร ระหว่างเดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2564
สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร ระหว่างเดือน มกราคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2564
สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2564
สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2564
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานภาษีตลอดปีงบประมาณ 2564
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2564
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานสวัสดิการฯ ตลอดปีงบประมาณ 2564
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2564
สถิติแสดงจำนวนผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎรรวมทุกทะเบียน ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินผระสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินผระสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 21 เม.ย. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินผระสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2565
วันที่เผยแพร่ : 08 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่เผยแพร่ : 14 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ย. 2563
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ค. 2563
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ค. 2563
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2563
สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร ระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึง ธันวาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2563
สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2563
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานภาษีตลอดปีงบประมาณ 2563
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2563
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานสวัสดิการฯ ตลอดปีงบประมาณ 2563
วันที่เผยแพร่ : 08 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่เผยแพร่ : 08 เม.ย. 2563
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
วันที่เผยแพร่ : 13 ม.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน พ.ศ. 2562
วันที่เผยแพร่ : 03 ม.ค. 2563
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน พฤศจิกายน 2562
วันที่เผยแพร่ : 03 ม.ค. 2563
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน ธันวาคม 2562
วันที่เผยแพร่ : 03 ม.ค. 2563
สรุปเหรียญการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รายงานการประเมิน LPA

no
name
วันที่เผยแพร่ : 26 ธ.ค. 2566
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566