แจ้งชำระภาษีท้องถิ่น

แจ้งชำระภาษีท้องถิ่น


หมายเหตุ : รูปแบบการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ดังนี้
   กรอกเฉพาะตัวเลขอารบิค 13 หลัง
   ไม่ต้องเว้นวรรค และไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีด (-)


หมายเหตุ : ไฟล์ขนาดไม่เกิน 10 MB. รองรับนามสกุล .ppt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, .rar,. jpg, .png, .gif
ชื่อไฟล์ห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น @ # $ % : ; ' (Single quote) และ " (Double quote)