ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

วันที่เผยแพร่ 23 พ.ย. 2565

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 อ อ ก ไ ป อี ก 2 เ ดื อ น