ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2564

รายงานประจำปี พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารรายงานประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์) CLICK