ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู ด้วยวิธีปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 14 พ.ค. 2563

รายละเอียด CLICK