ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จำนวน 225 ดวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 18 ธ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK