ข่าวประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อโคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ จำนวน 225 ดวง

วันที่เผยแพร่ 06 ธ.ค. 2562

รายละเอียด CLICK