ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 13 ก.ย. 2562

รายละเอียด CLICK