ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ 05 ส.ค. 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลเมืองบางกรวย

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลเมืองบางกรวย จากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย ช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562