ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

วันที่เผยแพร่ 06 มิ.ย. 2562

การรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศ เรื่อง ร่างมาตรการรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม CLICK

เสนอแนะได้ทาง CLICK