ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล ตำบลวัดชลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 13 พ.ค. 2562

หากท่านมีข้อเสนอแนะ วิจารย์ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองบางกรวย โดยจัดส่งข้อวิจารณ์มาทาง E-Mail : publicworks_bangkruai@bangkruaicity.go.th

รายละเอียด CLICK