ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

๑. ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชลอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ CLICK

๒. ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสำโรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ CLICK

๓. ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ CLICK

๔. ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ CLICK

๕. ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ CLICK

๖. ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ CLICK

๗. ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ CLICK