ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ปรับแผนการจัดหาพัสดุและเพิ่มเติมรายงานแผน/ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

- ประกาศ CLICK

- ปรับแผนและเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ CLICK