ข่าวประกวดราคา

แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562

๑. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ CLICK

๒. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ CLICK

๓. แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ CLICK