ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า ๔ ไร่ (กองช่าง)

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ