ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ จำนวน ๒๒๕ ดวง (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ