ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จ้างเหมารถโดยสาร เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่ 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด CLICK

 ภาพประกอบ