คลังความรู้

งานวิจัย

26 ก.ย. 2565 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2565 แนวทางในการป้องกันการทุจริต
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
26 ก.ย. 2565 กระบวนการประเมิน ITA
กลยุทธ์การพัฒนากลไกและกระบวนการประเมิน ITA ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2564 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สิงหาคม 2564)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สิงหาคม 2564) ดาวน์โหลด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (18 มกราคม 2565) ดาวน์โหลด
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลด