กองวิชาการและแผนงาน

ให้บริการ :

  • รับปรึกษากฎหมาย
  • ข้อมูลเทศบาล และเอกสารประชาสัมพันธ์
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศ
  • งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  • จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย
ติดต่อ : 0 2443 0630-31 ต่อ 321, 323