กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ให้บริการ :
 
  • มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการด้านการสาธารณสุข พัฒนา ฟื้นฟู ป้องกัน รักษาพยาบาล การสุขาภิบาล การอาชีวอนามัย การสัตวแพทย์ การอนามัยสิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาดเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสังคมของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บางกรวย
ติดต่อ : 0 2446 7102-3