กองช่าง

ให้บริการ :

  • การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
  • การตรวจสอบ และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
  • ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ
โทร : 0 2443 0610-19 ต่อ 314