กองคลัง
ให้บริการ :
 
  • ชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
  • จัดทำแผนที่ภาษี
  • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินงานพัสดุของหน่วยงาน
ติดต่อ : 0 2443 0610-19 ต่อ 135