สำนักปลัด
ให้บริการ :
  • รับ-ส่งหนังสือ รับเรื่องร้องเรียน งานธุรการ งานประชุม
  • ให้บริการเกี่ยวกับบัตร ประจำตัวประชาชน  แจ้งย้ายเข้า-ย้ายออก การแจ้งเกิด
  • รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
  • งานตรวจสอบและจัดระเบียนในตลาดสด หาบเร่แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
ติดต่อ : 0 2443 0610-19 ต่อ 125-126