การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การร่วมต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรม Bella B บางกรวย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกราย จังหวัดนนทบุรี