สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สารนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

แม้ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนชาวบางกรวย ได้รุดหน้าไปมากก็ตาม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองบางกรวยทั้งระบบ ตั้งแต่การป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าท่วม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการสาธารณะเหล่านี้นับว่าคืบหน้าไปมาก เช่นกัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ๕ ด้านที่เทศบาลเมืองบางกรวยไม่อาจละเลยเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปได้  ซึ่งตรงตามเจตนารมย์ที่ผม สุรศักดิ์วิชินโ ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยยังคงมุ่งมั่นผลักดันให้มีผลส สำเร็จเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า”

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลเมืองบางกรวยได้รุกคืบทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ก้าวหน้าได้อย่างมาก โดยผ่านฟันเฟืองสำคัญอันหมายถึงทีมงานคุณภาพจากทุกหน่วยงานของเทศบาล ที่พร้อมผลักดันให้เกิด ๔ มิติแห่งความยั่งยืนของเมืองบางกรวยได้อย่างดีเยี่ยม่ว่าจะเป็น มิติทางเศรษฐกิจ:         ประชาชนมความมั่นคงในอาชีพการงาน ไร้ความยากจน  มิติทางสังคม: ประชาชนมีความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ครอบครัวอบอุ่น  มิติทางสิ่งแวดล้อมชุมชนสะอาด สะดวก ปลอดภัย มิติทางวัฒนธรรมที่ยังคงดํารงไว้ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแบบดั้งเดิม แต่เพิ่มเติมด้านรายได้ให้แก่ชาวบางกรวย เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โดยได้เพิ่มกลยุทธ์Good Practice อันหมายถึงปฏิบัติการแห่งความดีเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลทั้ง ๔ มิติ ภายใต้หลักการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งประชาชนชาวบางกรวยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดําเนินการ และประเมินผลได้ในทุกกระบวนการ

ผมมีความเชื่อมั่นและตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์เมืองบางกรวยให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ไร้อาชญากรรม ไร้มลพิษ สิ่งแวดล้อมสะอาด มีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ธารณูปโภคครบครัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความมุ่งมั่งตั้งใจของผมและทีมงานคุณภาพของชาวเทศบาลเมืองบางกรวยจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน ชาวบางกรวยด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเพื่อสังคม ยั่งยืน และเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าภาคภูมิใจอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีสืบไป

นายสุรศักดิ์  วิชินโรจน์จรัล
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย