ผู้บริหารเทศบาลเมืองบางกรวย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน

*************************

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย ได้ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน ผ่านระบบ Zoom Application