ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

1.1 พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม

1.2 พัฒนาระบบระบายน้ำ

1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอุกทกภัย


ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภค

2.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

2.3 พัฒนาระบบจราจร

2.4 พัฒนาควบคุมอาคารและผังเมือง


ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3.2 บริหารจัดการ คุณภาพแหล่งน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย

3.3 บริหารจัดการเหตุรำคาญและมลพิษอื่นๆ

3.4 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข

4.1 ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม รักษา และฟื้นฟูด้านการสาธารณสุข

4.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ประสบภัย

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ พัฒนารายได้ประชาชน และเศรษฐกิจพอเพียง

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน

4.5 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

4.6 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

4.7 ป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด


ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ

5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

5.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร

5.3 พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ

5.4 ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.5 การพัฒนาระบบรายได้

5.6 การอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยวและวันสำคัญต่างๆ

5.7 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาต่างๆ ของเทศบาล

5.8 ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน