วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์เทศบาล
"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 1. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ


พันธกิจ

 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและปลอดภัย
 3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ปราศจากมลพิษ
 4. พัฒนาคุณภาพชิวิตทุกด้าน
 5. พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ
   

เป้าประสงค์

 1. พื้นที่เขตเทศบาลพ้นภัยน้ำท่วม
 2. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและปลอดภัย
 3. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
 4. สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากมลพิษ
 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครบทุกด้าน
 6. ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นเลิศ   

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม
 2. ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
 3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 4. ระดับความสุขครัวเรือน
 5. ระดับความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน
   

ค่าเป้าหมาย

 1. ร้อยละ 90
 2. ร้อยละ 90
 3. ร้อยละ 90
 4. เฉลี่ยระดับ 9
 5. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 90