เมืองบางกรวย

" ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า"

นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
นายกเทศมนตรี

ข่าวประกวดราคา

สถานที่ท่องเที่ยว

03 ส.ค. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด
01 ก.พ. 2565 แผนการปฏิบัติงาน
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารสำนักงาน
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารสำนักงาน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปี
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
18 พ.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565) ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2 รอบเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2565) ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
22 ก.ย. 2565 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2566-2570)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย (2566-2570) ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2564 คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบาย
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ดาวน์โหลด
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2566 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม)
ประกาศประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ประกาศประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 2566 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2566 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
19 ก.ค. 2566 วารสารเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (Annual Report 2022)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (Annual Report 2022) ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2565 วารสารเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2563 วารสารเทศบาล
วารสารเทศบาล 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2566 รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 (วันที่ 15 สิงหาคม 2566) ดาวน์โหลด
03 ต.ค. 2566 รายงานผลการประเมิน
สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานทะเบียนราษฏร ปี พ.ศ.2565
สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานทะเบียนราษฏร ปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
04 พ.ย. 2565 รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
19 เม.ย. 2566 การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติ DOs & Don'ts ดาวน์โหลด
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2565 การบริหารงานบุคคล
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2565 การบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานตามสายงานบังคับบัญชา ดาวน์โหลด
09 มี.ค. 2565 มาตรการสำหรับพนักงาน
มาตรการ / นโยบาย สำหรับพนักงาน
ประกาศมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
มาตรการประหยัดพลังงาน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
นโยบายปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
มาตราการป้องกันการทุจริต กรณีการใช้รถราชการ ดาวน์โหลด
27 ม.ค. 2565 คณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวย
คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
05 มิ.ย. 2563 มาตรการภายใน 7 มาตรการ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2566 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ดาวน์โหลด
15 พ.ย. 2564 ควบคุมภายใน
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2562 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
กรอบคุณธรรม ดาวน์โหลด
17 ส.ค. 2566 กฎหมายควรรู้
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
14 ก.ค. 2566 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2566 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
วิธีการแสดงใบอนุญาต
วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
06 พ.ค. 2564 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ดาวน์โหลด
06 พ.ค. 2564 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
06 พ.ค. 2564 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
05 ต.ค. 2564 แผนการตรวจสอบน้ำเสีย
การตรวจสอบน้ำเสีย
แผนการตรวจสอบน้ำเสีย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสีย ช่วงที่ 1 ดาวน์โหลด
รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสีย ช่วงที่ 2 ดาวน์โหลด
รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ดาวน์โหลด
รายงานผลการตรวจสอบน้ำเสีย ช่วงที่ 4 ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2564 แผนการป้องกันน้ำท่วม
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และวาตภัย
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และวาตภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
05 ต.ค. 2565 แผนปฏิบัติการดิจิทัล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2565 - 2569 ดาวน์โหลด