รายงานสถิติและบริการ
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา ๒๐/๑"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน"
ดาวน์โหลด